Honorarium

Image

Honorarium za prowadzenie sprawy lub udzielanie porady prawnej ustalane jest zawsze indywidualnie, w zależności od charakteru danej sprawy, stopnia jej zawiłości oraz koniecznego nakładu pracy. Zasadą jest, że wynagrodzenie ustalane jest po pierwszym spotkaniu z Klientem i wstępnej analizie sprawy.

Z reguły wynagrodzenie płatne jest jednorazowo, z możliwością wpłaty zaliczki i odroczenia płatności pozostałej kwoty. Umowa z Klientem może również przewidywać formę rozliczenia godzinowego pracy. W przypadku stałej obsługi prawnej honorarium pobierane jest w formie ryczałtu.

Prawnicy Kancelarii jako członkowie korporacji prawniczej są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na zasadach określonych przez korporację (ubezpieczenie obowiązkowe). Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności adwokata.