Kancelaria oferuje

Porady prawne

Udzielanie porad prawnych

Dokumenty

Sporządzanie projektów umów, pism procesowych

Negocjacje

Udział w negocjacjach, mediacjach

Reprezentacja

Reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, organami egzekucyjnymi i innymi instytucjami.

Feature

Oferta

Prawo Cywilne

postępowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej, samorządowym kolegium odwoławczym, sądami administracyjnymi

odszkodowania z umów ubezpieczenia, w tym OC i AC, z tytułu czynów niedozwolonych, za bezumowne korzystanie i inne

zadośćuczynienie

ochrona dóbr osobistych

najem lokali

roszczenia z umów sprzedaży: sprawy o zapłatę, roszczenia z umów opartych na prawie konsumenckim, gwarancja i rękojmia, ochrona konsumentów, niedozwolone klauzule umowne

roszczenia z umów cywilnoprawnych: w tym umów zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług, o roboty budowlane

Przedsięborcy

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w tym:

stałą obsługę prawną firm, obsługę prawną organów spółek

doradztwo prawne w zakresie działalności podmiotów gospodarczych

sporządzanie opinii prawnych

reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed sądami w sprawach gospodarczych i cywilnych, z zakresu prawa pracy

reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami administracji, organami egzekucyjnymi

świadczenie pomocy prawnej w przy zawierania umów, udział w ich negocjowaniu, tworzenie projektów umów

Prawo Pracy

odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyp.)

przywrócenie do pracy, zapłata za zaległe nadgodziny, wynagrodzenie

odprawa

mobbing

ustalenie stosunku pracy

wypadek przy lub w drodze do pracy

Prawo Administracyjne

postępowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej, samorządowym kolegium odwoławczym, sądami administracyjnymi

sporządzanie projektów pism

Prawo Karne

postępowanie przygotowawcze przed prokuraturą i organami ścigania

postępowanie przed sądem karnym w I instancji i w postępowaniu odwoławczym

postępowanie wykonawcze (w tym SDE)

postępowanie w sprawach nieletnich (przed sądem rodzinnym)

Prawo Rodzinne

alimenty

władza rodzicielska

rozwód, separacja

kontakty z dzieckiem

ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa

uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego na terytorium RP

Prawo Spadkowe

nabycie spadku (testament, wydziedziczenie, odrzucenie spadku i inne)

dział spadku

zachowek

Prawo Ubezpieczeń Społecznych

odwołania od decyzji ZUS

postępowanie sądowe

sporządzanie projektów pism

Prawo Upadłości Konsumenckiej

sporządzanie projektów pism

postępowanie sądowe